↑ Return to Lunch

Helpers

 

Lunch Helpers For November

November 3, 6, 7, 8 – Bobby & Kim Scheiber, Tracy Schmitz, Tony Schock & Michelle Massman, Ryan & Rachel Stackhouse

November 9, 10, 13, 14 – Ryan & Audrey Staggemeyer, Joe/Kris Stemper, Mike & Sue Stemper, Dan & Maria Stemper

November 15, 16, 17, 20 – Matt & Amy Stemper, David & Jill Stemper, Travis & Angie Tenkley, Mike & Kelli Tornstrom

November 21, 27, 28, 29 – David VanRavenhorst & Christina Reed, Josh & June Vatland, Matt & Lorrie Weinbender, Jay & Angie Welscher

November 30, December 1, 4, 5 – Crystal Ostern & James Welsch, Jake & Holly Weiser, Chris & Charity Zaiger, Adam & Arlene Augedahl

 

Lunch Helpers For December

December 6, 7, 8, 11 – Brent & Emily Augedahl, Mark & Cathy Buttell, Kurt & Sherree Cavanaugh, Steve & Teresa Colsch

December 12, 13, 14, 15 – Jake Colsch, Mark & Shannon Conniff, Chris & Ann Dierson, Dean & Hope Flannery

December 18, 19, 20, 21 – Lucas & Theresa Foellmi, Max & Rachel Foellmi, Chris & Sarah Fox, Paul & Tina Fruechte

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.